Политика за поверителност

10.04.2020

Политика на поверителност на www.luxremont.bg

Този уеб сайт събира някои лични данни от своите потребители.

Потребителите могат да бъдат обект на различни стандарти за защита и следователно по-широки стандарти могат да се прилагат за някои. За да научите повече за критериите за защита, Потребителите могат да се обърнат към раздела за приложимост.

Собственик и администратор на данни

***

Имейл за контакт с Собственика: office@luxremont.bg

Какви лични данни събира Собственикът и защо го събира

Контактни форми

Има формуляри за контакт на този уебсайт. Потребителят се съгласява, че Собственикът може да използва личните данни на Потребителя от контактната форма, с която ще се свърже. Той прави това, като кликне върху квадратчето в края на формуляра за контакт.

Бисквитки

Собственикът използва услуги за анализ от трети страни, като Google Analytics. Тези услуги инсталират „бисквитки“ на този уебсайт. Те позволяват наблюдение на уебсайта. Някои от запазените данни са: брой посещения от потребителя на уебсайта, дати на първото и последното посещение, продължителността на посещенията, страницата, от която потребителят е посетил уебсайта, търсачката, използвана от потребителя за достъп до уебсайта или уеб адресът, върху който са кликнали, мястото в света, от което потребителят осъществява достъп и т.н.

Прочетете повече относно бисквитките в нашата Политика за използване на бисквитките.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт. Тези уебсайтове могат да събират данни за Потребителя, да използват „бисквитки“, да вграждат допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават неговото взаимодействие с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието на потребителя с вграденото съдържание, ако той има профил и е влязъл в този уебсайт.

С кого Собственикът споделя Потребителски данни

Анализатори

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на Собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и може да се използва за следене на поведението на Потребителя.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC („Google“). Google използва събраните данни за проследяване и проучване на използването на този уебсайт, за изготвяне на доклади за своите дейности и за споделянето им с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите от собствената си рекламна мрежа. : Бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: Съединените Американски Щати – Политика на ПоверителносттаОтказване. Privacy Shield participant.

Колко дълго собственикът запазва данните на потребителя

Ако Потребителят изпрати на Собственика запитване чрез някой от формулярите за контакт на Уебсайта и той изрично не се включи в информационния бюлетин и маркетинговата дейност, личната информация ще бъде запазена толкова дълго, колкото е необходимо за провеждане на кореспонденцията. В случай, че Потребителят изрично се съгласи да получава бюлетини или други видове маркетингови материали, свързани с Уебсайта на Собственика, личната информация ще бъде запазена за неопределено време.

Какви права има Потребителят върху своите данни

Ако Потребителят се е свързал с нас чрез някой от формулярите за контакт на Уебсайта, той може да поиска да получи изнесен файл от личните данни, които притежателят държи за него. Потребителят може също да поиска от Собственика да изтрие всички лични данни, които притежателят държи за него. Това не включва данни, които собственикът е длъжен да съхранява за административни, правни или охранителни цели.

Когато Собственикът изпраща Потребителски данни

Посетителите могат да бъдат проверявани чрез услуга за автоматично откриване на спам.

Как Собственикът защитава Потребителските данни

Методи за обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неразрешено унищожаване на Данни.

В допълнение към Собственика, в някои случаи Данните могат да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, свързани с работата на този Уебсайт (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация) или външни лица (като трети доставчици на технически услуги, доставчици на поща, доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции, назначени, ако е необходимо, като процесори за данни от собственика.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребителите, ако се прилага едно от следните:

  • Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои законодателства, на Собственика може да бъде позволено да обработва Лични данни, докато Потребителят не възрази срещу такава обработка („отказване“), без да се налага да разчита на съгласие или друго от следните правни основания. Това обаче не се прилага, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
  • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя и / или за всякакви преддоговорни задължения;
  • обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което подлежи Собственикът;
  • обработването е свързано с задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официална власт, предоставена на Собственика;
  • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.  

Във всеки случай, Собственикът с удоволствие ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място на съхранение и обработка

Данните се обработват в оперативните офиси на собственика и на всички други места, където се намират страните, които участват в обработката. За да научите повече за мястото на обработване на такива прехвърлени Данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности за обработката на Лични Данни. държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, ръководена от международното публично право или създадена от две или повече държави, като например ООН, и относно мерките за сигурност, предприети от Собственика за запазване на техните данни. Потребителите могат да научат повече, като проверят съответните раздели на този документ или се допитат до Собственика, като използват информацията, предоставена в раздела за контакти.

Определения и правни препратки

Лични данни (или Данни)

Всяка информация, която пряко, непряко или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява идентифициране или идентифициране на физическо лице.

Данни за използване

Информация, събирана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трети страни, използвани в този уебсайт), които могат да включват: IP адресите или имената на домейните на компютрите, използвани от потребителите, които използват този уебсайт, URI адресите (Uniform Resource Identifier), време на заявката, използвания метод за подаване на заявката до сървъра, размера на получения файл в отговор, цифров код, указващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в уебсайта) и подробностите за пътя, проследяван в рамките на уебсайта, с позоваване на поредицата посетени страници и други параметри за операционната система на устройството и / или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Лицето, използващо този уебсайт, което, освен ако не е посочено друго, съвпада с субекта на данните.

Субект на данните

Физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Процесор за данни (или надзорен орган за данни)

Физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на контролера, както е описано в тази политика за поверителност.

Контролер на данни (или собственик)

Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни, включително мерките за сигурност, свързани с експлоатацията и използването на този уебсайт. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на този уебсайт.

Уебсайтът

Средствата, чрез които се събират и обработват личните данни на потребителя.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички позовавания в този документ към Европейския съюз включват всички настоящи държави-членки към Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки групи данни, съхранявани в устройството на потребителя.

  • Сподели: